Podmienky a Pravidlá Používania

VŠEOBECNÁ PREZENTÁCIA

Túto stránku spravuje spoločnosť NajlepšieZnačkynaSlovensku. Na celej stránke sa pojmy "my", "nás" a "naše" vzťahujú na NajlepšieZnačkynaSlovensku.

NajlepšieZnačkynaSlovensku ponúka túto webovú lokalitu vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných na tejto lokalite vám, používateľovi, za predpokladu, že akceptujete všetky podmienky, pravidlá a upozornenia tu uvedené.

Návštevou našej stránky a/alebo nákupom niečoho od nás vstupujete do našej "služby" a súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami (ďalej len "podmienky služby", "podmienky") vrátane ďalších podmienok a zásad, na ktoré sa odkazuje v tomto dokumente. na ktoré sa odkazuje a/alebo sú k dispozícii prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Podmienky služby sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, okrem iného na používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo prispievateľmi obsahu.

Pred vstupom na našu webovú lokalitu alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Prístupom na ktorúkoľvek časť webovej lokality alebo jej používaním vyjadrujete svoj súhlas s týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nemôžete na webovú lokalitu pristupovať ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Podmienky používania považujú za ponuku, ich prijatie je výslovne obmedzené týmito Podmienkami používania.

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje pridané do súčasného obchodu tiež podliehajú Podmienkam služby. Najnovšiu verziu Podmienok služby si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, upraviť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok služby zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať túto stránku, či nedošlo k zmenám. Vaše ďalšie používanie webovej stránky alebo prístup na ňu po zverejnení zmien znamená súhlas s týmito zmenami.

Náš obchod je umiestnený na Shopify Inc. Poskytujú nám platformu elektronického obchodu online, ktorá nám umožňuje predávať vám naše výrobky a služby.

ČASŤ 1 - PODMIENKY ONLINE OBCHODU

Prijatím týchto podmienok používania vyhlasujete, že ste dosiahli vek plnoletosti aspoň v štáte alebo provincii svojho bydliska, alebo že ste dosiahli vek plnoletosti v štáte alebo provincii svojho bydliska a dali ste nám súhlas, aby sme umožnili niektorému z vašich maloletých závislých osôb používať túto stránku na používanie.

Nesmiete používať naše produkty na nezákonné alebo neoprávnené účely a nesmiete používať službu na porušenie akýchkoľvek zákonov vo vašej jurisdikcii (okrem iného vrátane zákonov o autorských právach).

Nesmiete prenášať červy alebo vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.

Porušenie alebo nedodržanie ktorejkoľvek z týchto podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie poskytovania vašich služieb.

ČASŤ 2 - PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť komukoľvek poskytnúť službu.

Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nešifrovane a zahŕňa (a) prenosy cez rôzne siete; a (b) zmeny, aby vyhovel technickým požiadavkám sietí alebo pripájacích zariadení a prispôsobil sa im. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované.

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať alebo využívať žiadnu časť služby, používanie služby alebo prístup k službe alebo akýkoľvek kontakt na webovej lokalite, prostredníctvom ktorej sa služba poskytuje, bez nášho výslovného písomného súhlasu.

Nadpisy použité v tejto zmluve sú uvedené len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto podmienky.

ODDIEL 3 - PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nenesieme zodpovednosť za to, ak informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiály na tejto lokalite slúžia len na všeobecné informácie a nemalo by sa na ne spoliehať ani ich používať ako jediný základ na prijímanie akýchkoľvek rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiály na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.

Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nemusia byť nevyhnutne aktuálne a slúžia len ako referencia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah tejto stránky, ale nie sme povinní aktualizovať informácie na našej stránke. Súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou sledovať zmeny na našej stránke.

ČASŤ 4 - ZMENY SLUŽIEB A CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť alebo prerušiť poskytovanie služby (alebo ktorejkoľvek jej časti alebo obsahu).

Za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie Služby nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť.

ČASŤ 5 - PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (AK SA UPLATŇUJE)

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné výlučne online prostredníctvom webovej lokality. Tieto výrobky alebo služby môžu byť k dispozícii v obmedzenom množstve a môžu byť vrátené alebo vymenené len v súlade s našimi Zásadami vrátenia tovaru.

Vynaložili sme maximálne úsilie na čo najpresnejšie zobrazenie farieb a obrázkov našich výrobkov zobrazených v obchode. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie farieb na monitore vášho počítača bude presné.

Vyhradzujeme si právo, ale nemáme povinnosť obmedziť predaj našich výrobkov alebo služieb pre akúkoľvek osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť v jednotlivých prípadoch. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvá ponúkaných výrobkov alebo služieb. Všetky popisy výrobkov alebo ceny výrobkov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia podľa nášho uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť predaj akéhokoľvek výrobku. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek výrobku alebo služby na tejto stránke je neplatná tam, kde je to zakázané.

Nezaručujeme, že kvalita produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré si zakúpite alebo získate, bude spĺňať vaše očakávania, ani že akékoľvek chyby v službe budú opravené.

ČASŤ 6 - PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ O FAKTURÁCII A ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpených produktov na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia sa môžu vzťahovať na objednávky prostredníctvom alebo v rámci toho istého zákazníckeho účtu, kreditnej karty a/alebo na objednávky s použitím tej istej fakturačnej a/alebo dodacej adresy. Ak zmeníme alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť informovať kontaktovaním e-mailovej adresy a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla, ktoré ste uviedli pri objednávke. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré sa podľa nášho vlastného uváženia javia ako objednávky zadané obchodníkmi, predajcami alebo distribútormi.

Súhlasíte s poskytovaním aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupe a účte pri všetkých nákupoch, ktoré uskutočníte v našom obchode. Súhlasíte s tým, že budete bezodkladne aktualizovať informácie o svojom účte a ďalšie informácie vrátane e-mailovej adresy a čísla a dátumu platnosti kreditnej karty, aby sme mohli dokončiť transakcie a v prípade potreby vás kontaktovať.

Ďalšie podrobnosti nájdete v našich Zásadách vrátenia peňazí.

ČASŤ 7 - VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu ani kontrolu.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vám poskytujeme prístup k takýmto nástrojom "tak, ako sú" a "ako sú k dispozícii" bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť akéhokoľvek druhu vyplývajúcu z vášho používania voliteľných nástrojov tretích strán alebo s ním súvisiacu.

Akékoľvek používanie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a musíte sa uistiť, že ste sa oboznámili s podmienkami, za ktorých príslušné nástroje poskytuje(-ú) dodávateľ(-ia) tretej strany, a že s nimi súhlasíte.

V budúcnosti môžeme prostredníctvom Webovej lokality ponúkať aj nové služby a/alebo funkcie (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú tiež podliehať týmto Podmienkam poskytovania služieb.

ČASŤ 8 - PREPOJENIA S TRETÍMI STRANAMI

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu obsahovať materiál od tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu presmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré s nami nie sú prepojené. Nie sme zodpovední za preskúmanie alebo vyhodnotenie obsahu alebo presnosti, neposkytujeme žiadnu záruku a nenesieme žiadnu zodpovednosť za materiály alebo webové stránky tretích strán ani za iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.

Nezodpovedáme za žiadne škody alebo úrazy súvisiace s nákupom alebo používaním akéhokoľvek tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo iných transakcií uskutočnených v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Pred uzavretím akejkoľvek transakcie si dôkladne prečítajte a pochopte zásady a postupy tretích strán. Sťažnosti, reklamácie, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť adresované tretej strane.

ČASŤ 9 - PRIPOMIENKY POUŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PODANIA

Ak na našu žiadosť predložíte určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo predložíte tvorivé nápady, návrhy, podnety, plány alebo iné materiály bez toho, aby sme vás o to požiadali, či už online, e-mailom, poštou alebo iným spôsobom (ďalej spoločne len "komentáre"), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek a bez obmedzenia upravovať, kopírovať, zverejňovať, distribuovať, prekladať a akýmkoľvek spôsobom používať akýkoľvek komentár, ktorý nám predložíte. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť komentárov; (2) vyplácať náhradu za komentáre; alebo (3) reagovať na komentáre.

Môžeme, ale nie sme povinní, preskúmať, upraviť alebo odstrániť obsah, ktorý podľa vlastného uváženia považujeme za nezákonný, urážlivý, výhražný, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušujúci akúkoľvek časť duševného vlastníctva alebo tieto Podmienky používania.

Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať práva žiadnej tretej strany vrátane autorských práv, ochranných známok, ochrany súkromia, osobnostných práv alebo iných osobných alebo vlastníckych práv. Súhlasíte tiež s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať hanlivý alebo nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani nebudú obsahovať počítačové vírusy alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za niekoho iného ako za seba alebo zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod vášho komentára. Za akýkoľvek komentár a jeho správnosť nesiete výhradnú zodpovednosť.

ČASŤ 10 - OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše poskytovanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov.

ODDIEL 11 - CHYBY, NEPRESNOSTI A OPOMENUTIA

Občas sa na našej stránke alebo v službe môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať opisov produktov, cien, propagačných akcií, ponúk, nákladov na dopravu produktov, času prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky) opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné.

Nepreberáme žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť alebo objasňovať akékoľvek informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, okrem iného vrátane informácií o cenách, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon. Akýkoľvek stanovený dátum aktualizácie alebo obnovenia uplatňovaný na Službu alebo akúkoľvek súvisiacu webovú lokalitu by sa nemal považovať za údaj o tom, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli zmenené alebo aktualizované.

ČASŤ 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem ostatných zákazov uvedených v Podmienkach používania máte zakázané používať Webovú lokalitu alebo jej obsah: a) na akékoľvek nezákonné účely; b) na nabádanie iných osôb na vykonanie alebo účasť na akomkoľvek nezákonnom čine; c) na porušenie akéhokoľvek medzinárodného, federálneho, provinčného alebo štátneho nariadenia, predpisu, zákona alebo vyhlášky a akéhokoľvek miestneho zákona alebo vyhlášky; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, hanobiť, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia; (f) poskytovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvňuje funkčnosť alebo prevádzku služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) na účely spamu, phishingu, farmárčenia, predstierania, spiderovania, crawlovania alebo scrapovania; (j) na akékoľvek obscénne alebo nemorálne účely; alebo (k) zasahovať do bezpečnostných prvkov Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, iných webových lokalít alebo internetu alebo ich obchádzať. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality za porušenie ktoréhokoľvek zo zakázaných postupov. ovplyvňovať iné webové lokality alebo internet; h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; i) na účely spamu, phishingu, pharm, pretext, spider, crawl alebo scrape; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo k) zasahovať do bezpečnostných prvkov Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, iných webových lokalít alebo internetu alebo ich obchádzať. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality za porušenie ktoréhokoľvek zo zakázaných postupov. ovplyvňovať iné webové lokality alebo internet; h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; i) na účely spamu, phishingu, pharm, pretext, spider, crawl alebo scrape; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo k) zasahovať do bezpečnostných prvkov Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, iných webových lokalít alebo internetu alebo ich obchádzať.

ČASŤ 13 - ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, nepredstavujeme ani neručíme za to, že používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno získať používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme službu odstrániť na neurčito alebo ju kedykoľvek zrušiť bez toho, aby sme vás o tom informovali.

Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používania Služby je výlučne na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby poskytované vám prostredníctvom Služby sú (s výnimkou prípadov, keď to výslovne uvedieme) poskytované "tak, ako sú" a "tak, ako sú k dispozícii" na vaše použitie, bez akýchkoľvek vyhlásení, záruk alebo podmienok. akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných, vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušovania práv.

Spoločnosť NajlepšieZnačkynaSlovensku za žiadnych okolností neakceptuje žiadne chyby alebo opomenutia v obsahu, ani žiadne straty alebo škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, prenášaného alebo sprístupneného prostredníctvom služby, a to ani v prípade, že ste boli informovaní o ich možnosti. Keďže niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za nepriame alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom, a to aj v prípade, že ste boli informovaní o ich možnosti. Keďže niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom. aj keď ste boli informovaní o ich možnosti. Keďže niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

ČASŤ 14 - ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a zbavíte zodpovednosti spoločnosť NajlepšieZnačkynaSlovensku a naše materské spoločnosti, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zástupcov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov voči akýmkoľvek nárokom alebo požiadavkám, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, ktoré vznikli akejkoľvek tretej strane v dôsledku alebo v dôsledku porušenia týchto Podmienok používania služby alebo dokumentov, na ktoré sa tu odkazuje, alebo v dôsledku porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

ODDIEL 15 - ODDELITEĽNOSŤ

Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok služby považuje za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vymáhateľné v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a nevymáhateľná časť sa bude považovať za oddeliteľnú od týchto Podmienok služby bez toho, aby toto ustanovenie ovplyvnilo platnosť a uplatniteľnosť ostatných ustanovení.

ODDIEL 16 - UKONČENIE

Záväzky a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia zmluvy, zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.

Tieto Podmienky služby sú účinné, ak a kým ich vy alebo my nevypovieme. Tieto Podmienky poskytovania služieb môžete kedykoľvek ukončiť tak, že nám oznámite, že už nechcete používať naše Služby, alebo keď prestanete používať našu Webovú lokalitu.

Ak podľa nášho úsudku nedodržíte alebo máme podozrenie, že nedodržiavate niektorú z podmienok alebo ustanovení týchto Podmienok služby, môžeme túto zmluvu tiež kedykoľvek vypovedať bez predchádzajúceho upozornenia a vy zostávate zodpovední za všetky sumy vzniknuté až do dátumu ukončenia zmluvy vrátane; a/alebo vám v dôsledku toho môže byť odopretý prístup k našim Službám (alebo ich časti).

ČASŤ 17 - CELÁ ZMLUVA

Ak neuplatníme alebo nevymôžeme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok služby, nebude to znamenať vzdanie sa tohto práva alebo ustanovenia.

Tieto Podmienky používania a všetky zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré sme zverejnili na tejto lokalite alebo v súvislosti so Službou, predstavujú úplnú dohodu a dojednanie medzi vami a nami a upravujú vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné ústne dohody, komunikáciu a návrhy alebo písomné, medzi vami a nami (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Podmienok používania).

Akákoľvek nejednoznačnosť pri výklade týchto Podmienok používania služby sa nebude vykladať v neprospech strany, ktorá ich vypracovala.

ČASŤ 18 - PLATNÉ PRÁVO

Tieto Podmienky používania a všetky samostatné zmluvy, na základe ktorých vám poskytujeme služby, sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Spojeného kráľovstva.

ODDIEL 19 - ZMENY PODMIENOK SLUŽBY

Najnovšiu verziu podmienok používania si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke.

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, upraviť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok používania zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať našu webovú stránku, či nedošlo k zmenám. Vaše ďalšie používanie našej webovej lokality alebo Služby alebo prístup k nim po zverejnení zmien týchto Podmienok používania predstavuje váš súhlas s týmito zmenami.

ČASŤ 20 - KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa Podmienok používania služby nám zasielajte na adresu support@bestbrandsslovakia.com .